Integritetspolicy
Stiftelsen Internationella Företagare i Sverige (”Stiftelsen IFS”, ”vi” eller ”oss”) behandlar
personuppgifter om dig som skickar in en nominering till Årets Nybyggare, om dig som blir
nominerad till Årets Nybyggare och om dig som är anhörig till en person som har blivit nominerad till
Årets Nybyggare. Stiftelsen IFS är självständigt personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina
personuppgifter.

Stiftelsen IFS värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur och varför
Stiftelsen IFS samlar in och använder dina personuppgifter. Policyn beskriver också vilka rättigheter
du har under tillämplig dataskyddslagstiftning och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Behandling av uppgifter om dig som har skickat in en nominering till Årets Nybyggare

Om du har skickat in en nominering till Årets Nybyggare kommer Stiftelsen IFS att behandla de
personuppgifter om namn, e-postadress, telefonnummer, din motivering till nomineringen och din
relation till den nominerade som du tillhandahåller om dig i samband med att du skickar in en
nominering.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att möjliggöra för Stiftelsen IFS att ta emot och
behandla nomineringar och att kunna skicka ett mejl till dig med en bekräftelse på att vi har tagit emot
din nominering. Behandlingen av personuppgifterna baseras på Stiftelsen IFS:s berättigade intresse av
att samla in och administrera nomineringarna till priset Årets Nybyggare, att kontrollera att samtliga
nomineringar är korrekta och uppfyller kraven för nomineringsprocessen och att kunna bekräfta för
dig att vi har mottagit din nominering.*

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas för de ovan angivna ändamålen. Därefter, och
aldrig senare än när processen för att utse Årets Nybyggare har avslutats, kommer dina
personuppgifter att raderas.

* När vår behandling sker för ändamål som rör Stiftelsen IFS:s berättigade intressen har vi gjort bedömningen att
behandlingen är nödvändig och att dina intressen och/eller rättigheter och friheter inte väger tyngre än vårt berättigade
intresse. Om du vill ta del av vår bedömning av vårt berättigade intresse kan du kontakta oss på info@aretsnybyggare.se.

Behandling av uppgifter om dig som har blivit nominerad till Årets Nybyggare

Behandling av uppgifter för att ta emot nomineringar till Årets Nybyggare

Om någon har nominerat dig till Årets Nybyggare kommer Stiftelsen IFS att behandla de
personuppgifter om namn, telefonnummer, e-postadress, information om det företag som du är
verksam i, egenskaper om dig som framkommer i motiveringen av dig och information om din
relation till den som nominerar dig tillhandahåller i samband med att nomineringen skickas in.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att möjliggöra för Stiftelsen IFS att ta emot och
behandla nomineringar, administrera nomineringsprocessen, kontrollera att du uppfyller kriterierna för
nomineringsprocessen och för att informera dig om att du har blivit nominerad. Behandlingen av
personuppgifterna baseras på Stiftelsen IFS:s berättigade intresse av att ta emot och behandla
nomineringar, administrera nomineringsprocessen, kontrollera att du uppfyller kriterierna för
nomineringsprocessen och informera dig om att du har blivit nominerad.*

Efter att du har blivit nominerad kommer du att bli ombedd att lämna kompletterande information till
oss. Om du väljer att inte lämna sådan kompletterande information kommer vi inte att behandla några
ytterligare personuppgifter om dig och du kommer inte att kvarstå som kandidat till Årets Nybyggare.
Vi kommer i sådana fall även att radera de personuppgifter som vi har samlat in om dig. Om du väljer
att lämna kompletterande information till oss kommer vi att fortsätta behandla de personuppgifter som
vi har samlat in om dig och behandla de ytterligare personuppgifter om dig som du tillhandahåller oss
i enlighet med rubriken nedan.

* När vår behandling sker för ändamål som rör Stiftelsen IFS:s berättigade intressen har vi gjort bedömningen att
behandlingen är nödvändig och att dina intressen och/eller rättigheter och friheter inte väger tyngre än vårt berättigade
intresse. Om du vill ta del av vår bedömning av vårt berättigade intresse kan du kontakta oss på info@aretsnybyggare.se.

Behandling av uppgifter för att utse kandidater till Årets Nybyggare

Om du väljer att gå vidare och delta i vår process för att utse kandidater till Årets Nybyggare genom
att lämna kompletterande information till oss kommer vi att behandla de personuppgifter som du
tillhandahåller oss om namn, personnummer, kön, adress, huruvida du är född i Sverige, din position
på och ägande i ditt företag, vilken bransch du är verksam i och din utbildning och utbildningsland. Vi
kommer även att behandla de uppgifter som du tillhandahåller oss om varför du startade ditt
nuvarande företag, vilka dina mål med företaget är, vilka utmaningar som du har stött på och vad du
har lärt dig av dem, hur du är som ledare och vad som driver dig samt uppgifter som framkommer i
din egna motivering av varför du ska utses till Årets Nybyggare. För dig som inte är född i Sverige
kommer vi även att behandla de uppgifter som du tillhandahåller oss om din resa till, och första tid i,
Sverige samt om hur gammal du var när du kom till Sverige. Därutöver kommer vi att behandla
uppgifter om huruvida du har lämnat ett samtycke till vår behandling av dina personuppgifter.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att möjliggöra för Stiftelsen IFS att kontrollera
att du uppfyller kriterierna för nomineringsprocessen, bedöma om du ska gå vidare som kandidat till
priset Årets Nybyggare, administrera nomineringsprocessen och inhämta och hantera eventuella
samtycken som har lämnats av dig. Behandlingen av dina personuppgifter baseras på Stiftelsen IFS:s
berättigade intresse av att kontrollera att du uppfyller kriterierna för nomineringsprocessen, bedöma
om du ska gå vidare som kandidat till priset Årets Nybyggare, administrera nomineringsprocessen och
inhämta och hantera eventuella samtycken som har lämnats av dig.* Behandlingen av eventuella
särskilda kategorier av personuppgifter som du tillhandahåller oss baseras på ditt samtycke.

För att göra bedömningen av om du ska gå vidare som kandidat till priset Årets Nybyggare delar
Stiftelsen IFS dina personuppgifter med Tasksmith AI AB (”Tasksmith”). Tasksmith kommer även
att inhämta och behandla personuppgifter om dig från offentliga källor, inklusive av myndigheter, på
nyhetssidor och på sociala medier samt från offentliga och privata register. Tasksmith inhämtar även
kreditupplysningar på ditt företag från CreditSafe, där dina personuppgifter kan förekomma.
TaskSmith sammanställer på automatiserad väg en kandidatprofil om dig (”Kandidatprofil”) genom
samtliga de personuppgifter som vi behandlar om dig och som Tasksmith har samlat in om dig. Den
automatiserade sammanställningen av din Kandidatprofil sker genom Tasksmiths AI-verktyg.
Tasksmith är självständigt personuppgiftsansvarig för sin insamling av dina personuppgifter och för
den behandling av dina personuppgifter som sker genom Tasksmiths AI-verktyg. Om du vill utöva
dina rättigheter mot Tasksmith eller veta mer om Tasksmiths behandling av dina personuppgifter
hänvisar vi dig till Tasksmiths privacy notice på https://privacy.tasksmith.ai. Tasksmiths behandling
av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke. Om du väljer att inte samtycka till behandlingen av
dina personuppgifter som beskrivs ovan kommer dina personuppgifter inte att behandlas. Du kommer
i så fall inte kunna kvarstå som kandidat till priset Årets Nybyggare. Det innebär att du inte har
möjlighet att utses till Årets Nybyggare.

Den information som framgår av din Kandidatprofil överförs och behandlas vidare av Stiftelsen IFS i
egenskap av personuppgiftsansvarig. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att
möjliggöra för Stiftelsen IFS att bedöma om du ska gå vidare som kandidat till priset Årets
Nybyggare. Behandlingen av personuppgifterna i din Kandidatprofil baseras på Stiftelsen IFS:s
berättigade intresse av att bedöma om du ska gå vidare som kandidat till priset Årets Nybyggare.*

Om du går vidare som kandidat till Årets Nybyggare kommer samtliga dina personuppgifter att
fortsätta behandlas i enlighet med rubriken nedan. Om du inte går vidare som kandidat till Årets
Nybyggare, men har valt att lämna kompletterande information och uppfyller kraven för
nomineringsprocessen, kommer Stiftelsen IFS att fortsätta behandla dina personuppgifter om namn,
företag och kontaktuppgifter för att informera dig om Årets Nybyggare och bjuda in till evenemang,
för att marknadsföra Årets Nybyggare och för att utvärdera ekonomisk tillväxt och utveckla
bedömningar enligt rubrikerna nedan. Om du inte går vidare som kandidat till Årets Nybyggare
kommer övriga personuppgifter om dig att raderas i samband med att det beslutas att du inte går
vidare som kandidat.

* När vår behandling sker för ändamål som rör Stiftelsen IFS:s berättigade intressen har vi gjort bedömningen att
behandlingen är nödvändig och att dina intressen och/eller rättigheter och friheter inte väger tyngre än vårt berättigade
intresse. Om du vill ta del av vår bedömning av vårt berättigade intresse kan du kontakta oss på info@aretsnybyggare.se.

Behandling av uppgifter för att utse Årets Nybyggare

Om du går vidare som kandidat till Årets Nybyggare efter den urvalsprocess som beskrivits under
rubriken ovan kommer Stiftelsen IFS att fortsätta behandla samtliga dina personuppgifter och att kalla
dig till intervjuer med Stiftelsen IFS:s regionala och/eller nationella kommittéer. Stiftelsen IFS kan
även komma att dela ditt namn och dina kontaktuppgifter med journalister.

Ändamålet med behandlingen av dessa personuppgifter är att möjliggöra för Stiftelsen IFS att, av de
personer som har nominerats och utsetts till kandidater, utse en person som ska tilldelas priset Årets
Nybyggare. Ändamålet med delningen av personuppgifter till journalister är att marknadsföra priset
Årets Nybyggare. Behandlingen av personuppgifterna baseras på Stiftelsen IFS:s berättigade intresse
av att utvärdera samtliga kandidater för att utse en person som ska tilldelas priset Årets Nybyggare
och av att marknadsföra priset Årets Nybyggare.*

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas för ändamålen under den tidsperiod som processen
för att utse Årets Nybyggare pågår. Det gäller med undantag för personuppgifter om namn, företag
och kontaktuppgifter som kommer att fortsätta behandlas för att informera dig om Årets Nybyggare
och bjuda in till evenemang, för att marknadsföra Årets Nybyggare och för att utvärdera ekonomisk
tillväxt och utveckla bedömningar enligt rubrikerna nedan. Notera att eventuella personuppgifter
bestående av information med ett starkt allmänintresse kan behandlas längre och inte raderas efter din
invändning om det föreligger ett journalistiskt ändamål, detta gäller exempelvis för publiceringar om
priset och vinnare på hemsidor och sociala medier.

* När vår behandling sker för ändamål som rör Stiftelsen IFS:s berättigade intressen har vi gjort bedömningen att
behandlingen är nödvändig och att dina intressen och/eller rättigheter och friheter inte väger tyngre än vårt berättigade
intresse. Om du vill ta del av vår bedömning av vårt berättigade intresse kan du kontakta oss på info@aretsnybyggare.se.

Behandling av uppgifter för att lämna information och bjuda in till evenemang

Om du har blivit utsedd till Årets Nybyggare eller gått vidare som kandidat till Årets Nybyggare, samt
om du inte har gått vidare som kandidat till Årets Nybyggare, men har valt att lämna kompletterande
information och uppfyller kraven för nomineringsprocessen, kommer Stiftelsen IFS att behandla dina
personuppgifter om namn, företag och kontaktuppgifter (adress, e-postadress, telefonnummer).

Ändamålet med behandlingen är att genom mejl kunna informera dig om Stiftelsen IFS:s verksamhet
och bjuda in dig till evenemang arrangerade av Stiftelsen IFS, i syfte att marknadsföra Stiftelsen IFS:s
verksamhet. Behandlingen av personuppgifterna baseras på Stiftelsen IFS:s berättigade intresse av att
marknadsföra sin verksamhet.*

Personuppgifterna kommer att behandlas för ändamålet under den tidsperiod som processen för att
utse Årets Nybyggare pågår och under ytterligare fem år. Därefter kommer dina personuppgifter att
raderas. Om du väljer att avregistrera dig från våra mejl kommer dina personuppgifter i stället att
raderas vid en sådan tidigare tidpunkt.

* När vår behandling sker för ändamål som rör Stiftelsen IFS:s berättigade intressen har vi gjort bedömningen att
behandlingen är nödvändig och att dina intressen och eller rättigheter och friheter inte väger tyngre än vårt berättigade
intresse. Om du vill ta del av vår bedömning av vårt berättigade intresse kan du kontakta oss på info@aretsnybyggare.se.

Behandling av uppgifter för att marknadsföra Årets Nybyggare

Om du har blivit utsedd till Årets Nybyggare eller gått vidare som kandidat till Årets Nybyggare, samt
om du inte har gått vidare som kandidat till Årets Nybyggare, men har valt att lämna kompletterande
information och uppfyller kraven för nomineringsprocessen, kommer Stiftelsen IFS att behandla dina
personuppgifter om namn, företag och kontaktuppgifter (adress, e-postadress, telefonnummer).

Ändamålet med behandlingen är att möjliggöra för Stiftelsen IFS att marknadsföra och informera om
priset Årets Nybyggare och prisets kandidater och vinnare på hemsidor, i media och på sociala medier.
Behandlingen av dina personuppgifter baseras på Stiftelsen IFS:s berättigade intresse av att
marknadsföra och informera om priset Årets Nybyggare och prisets kandidater och vinnare.*

Personuppgifterna kommer att raderas efter fem år. Notera att eventuella personuppgifter bestående av
information med ett starkt allmänintresse kan behandlas längre och inte raderas efter din invändning
om det föreligger ett journalistiskt ändamål.

* När vår behandling sker för ändamål som rör Stiftelsen IFS:s berättigade intressen har vi gjort bedömningen att
behandlingen är nödvändig och att dina intressen och eller rättigheter och friheter inte väger tyngre än vårt berättigade
intresse. Om du vill ta del av vår bedömning av vårt berättigade intresse kan du kontakta oss på info@aretsnybyggare.se.

Behandling av uppgifter för att utvärdera ekonomisk tillväxt och utveckla bedömningar

Om du har blivit utsedd till Årets Nybyggare eller gått vidare som kandidat till Årets Nybyggare, samt
om du inte har gått vidare som kandidat till Årets Nybyggare, men har valt att lämna kompletterande
information och uppfyller kraven för nomineringsprocessen, kommer Stiftelsen IFS att behandla dina
personuppgifter om namn, företag och kontaktuppgifter (adress, e-postadress, telefonnummer).

Ändamålet med behandlingen är att möjliggöra för Stiftelsen IFS att utvärdera den ekonomiska
tillväxten i företag kopplade till personer som har blivit utsedda till Årets Nybyggare eller gått vidare
som kandidater till Årets Nybyggare, samt om de som inte har gått vidare som kandidater till Årets
Nybyggare, men som har valt att lämna kompletterande information och uppfyller kraven för
nomineringsprocessen. Behandlingen av dina personuppgifter baseras på Stiftelsen IFS:s berättigade
intresse av att kontinuerligt utveckla sin bedömning av de personer som nomineras till Årets
Nybyggare.*

Personuppgifterna kommer att raderas efter fem år.

Behandling av uppgifter om dig som är anhörig till en person som har blivit nominerad till
Årets Nybyggare

Om du är anhörig till en person som har nominerats till Årets Nybyggare kommer Stiftelsen IFS att
behandla uppgifter om ditt namn, din relation med en nominerad person, information om huruvida du
är första eller andra generationens invandrare och information om vilket land du har invandrat från.
Personuppgifterna samlas in från den nominerade person som du är anhörig till.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att ge Stiftelsen IFS ett fullgott underlag för att
utse kandidater till Årets Nybyggare samt för att utse en person som ska tilldelas priset Årets
Nybyggare. Behandlingen av personuppgifterna baseras på Stiftelsen IFS berättigade intresse av att
utse kandidater till Årets Nybyggare samt för att utse en person som ska tilldelas priset Årets
Nybyggare.*

Personuppgifterna kommer att raderas om den nominerade personen som du är anhörig till inte går
vidare som kandidat till Årets Nybyggare. Om den nominerade personen som du är anhörig till går
vidare som kandidat till Årets Nybyggare kommer dina personuppgifter att fortsätta behandlas för
ändamålet under den tidsperiod som processen för att utse Årets Nybyggare pågår. Den tidsperioden
kommer aldrig att överstiga ett år från det att personen i fråga utsågs till kandidat. Därefter kommer
dina personuppgifter att raderas.

* När vår behandling sker för ändamål som rör Stiftelsen IFS:s berättigade intressen har vi gjort bedömningen att
behandlingen är nödvändig och att dina intressen och/eller rättigheter och friheter inte väger tyngre än vårt berättigade
intresse. Om du vill ta del av vår bedömning av vårt berättigade intresse kan du kontakta oss på info@aretsnybyggare.se.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

För att bedriva vår verksamhet på ett effektivt och lagligt sätt kan dina personuppgifter överföras till
utvalda mottagare. Dessa mottagare agerar antingen som självständiga personuppgiftsansvariga eller
som personuppgiftsbiträden till Stiftelsen IFS. Samtliga personuppgifter överförs till respektive
mottagare med stöd av Stiftelsen IFS berättigade intressen av att hantera vår verksamhet och uppfylla
indirekta förpliktelser.*

Stiftelsen IFS överför personuppgifter till följande mottagare:

● Tasksmith för hantering av nomineringssystemet, urvalsprocessen av kandidater och för
lagring av nominerade, kandidater och vinnares personuppgifter.
● Medarrangörer till evenemang då det finns behov av tillgång till deltagarlistor eller andra
deltagare på evenemang har skäl att få ta del av deltagarlistor.
● Utomstående tjänsteleverantör eller samarbetspartner som utför tjänster för vår räkning, t.ex.
för att tillhandahålla IT- eller systemtjänster, administrativa tjänster, eller för att arrangera
evenemang.
● Utomstående tjänster som används då vi marknadsför vår verksamhet på t.ex. vår hemsida
och i sociala medier.
● Myndigheter för att efterfölja myndighets- eller domstolsbeslut eller uppfylla lagstiftning.
● Relevanta tredje parter i fall då det krävs för att tillvarata våra rättsliga intressen.

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina
personuppgifter inom EU/EES. Sker överföring till ett land utanför EU/EES föreligger antingen ett
beslut från kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga
skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas i form av t.ex. standardavtalsklausuler. Du
kan få en kopia av eventuella standardavtalsklausuler och lista över samtliga mottagare av dina
personuppgifter genom att kontakta oss. Du hittar mer information om vilka länder som anses ha en
“adekvat skyddsnivå” på EU-kommissionens hemsida och du kan läsa mer om
standardavtalsklausuler på svenska Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Stiftelsen IFS har IT-leverantörer, ex. molntjänster, som lagrar personuppgifter för vår räkning.
Lagringen sker inom EU/EES men det går inte att utesluta viss överföring utanför EU/EES till USA.
Dessa IT-leverantörer omfattas av EU:s adekvansbeslut för överföringar mellan EU och USA.

* När vår behandling sker för ändamål som rör Stiftelsen IFS:s berättigade intressen har vi gjort bedömningen att
behandlingen är nödvändig och att dina intressen och/eller rättigheter och friheter inte väger tyngre än vårt berättigade
intresse. Om du vill ta del av vår bedömning av vårt berättigade intresse kan du kontakta oss på info@aretsnybyggare.se.

Vilka rättigheter har du?

Du har flera rättigheter när Stiftelsen IFS behandlar personuppgifter om dig. Om du vill utöva någon
av de rättigheter som anges nedan eller om du har frågor som rör vår behandling av dina
personuppgifter kan du kontakta oss på info@aretsnybyggare.se. Om du är missnöjd med hur vi
behandlar dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Rätt till tillgång och information

Du kan begära att få ett besked om vi behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia
av dessa, tillsammans med viss närmare information om ändamålen med behandlingen, de kategorier
av personuppgifter som behandlingen gäller, de mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska
lämnas ut, lagringsperioden och förekomsten av rätten att begära rättelse och radering samt att begära
begränsning och att invända mot behandling. Du har även rätt till information om rätten att inge
klagomål till IMY samt om varifrån personuppgifterna kommer, liksom om förekomsten av
automatiserat beslutsfattande tillsammans med viss ytterligare information.

Rätt till rättelse

Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få
uppgifterna rättade eller kompletterade.

Rätt att göra invändningar

När vi behandlar personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse har du rätt att när som helst
invända mot behandlingen. Om vi inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att
behandla uppgifterna måste vi upphöra med behandlingen. Du har också rätt att invända mot vår
behandling av personuppgifter för profilering. Om du invänder mot sådan behandling ska vi upphöra
med behandlingen.

Rätt till radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om vi inte längre behöver personuppgifterna för de
ändamål som de samlades in eller behandlas för, om du återkallar ditt samtycke, om du invänder mot
behandlingen och det saknas berättigade skäl för fortsatt behandling, om dina personuppgifter har
behandlats på ett olagligt sätt eller om vi är skyldiga enligt lag att radera dina personuppgifter.

Rätt till begränsning

Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot vår behandling av dina personuppgifter, bestridit
personuppgifternas korrekthet eller om personuppgiftsbehandlingen är olaglig, möjlighet att kräva
begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart
fall under en viss tid, möjlighet att stoppa oss från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis
försvara rättsliga anspråk. Du kan även hindra oss från att radera uppgifterna, till exempel om du
behöver uppgifterna för att kräva skadestånd.

Rätt att återkalla samtycke

När vi behandlar personuppgifter med stöd av ditt samtycke kan du när som helst återkalla detta
samtycke. Vi är då skyldiga att med framtida verkan sluta behandla dina personuppgifter med stöd av
ditt samtycke.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format
och att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Denna policy är senast uppdaterad den 20/3-2024..

If you want to receive information about how we process your personal data in English or any other
language, please contact us at info@aretsnybyggare.se.

Share This